محمد ملکی

      شماره نظام روان شناسی: ۴۵۹۲۶

         
          درمانگر اختلالات افسردگی و اضطرابی
        درمانگر اختلالات شناختی و رفتاری 
        درمانگر مشکلات بین فردی

 

 سوابق تحصیلی و حرفه‌ای:                                                      

      🔴 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی                                              

      🔴 کارشناسی مشاوره و راهنمایی                                                        

      🔴 کارشناسی فلسفه                                                                                 

      🔴 دارای مدرک سوپرویژنی بالینی روانکاوی                                      

  دوره ها و کارگاه ها:

      🔴 دوره جامع تربیت درمانگر درمان شناختی، با دکتر حمید یعقوبی،

      🔴 دوره ی تحلیل رفتار متقابل و بازی های روانی با دکتر محمد رضا سرگلزایی،

      🔴 دوره ی جامع خودکشی با دکتر آذرخش مکری،

      🔴 دوره ی اختلالات شخصیت پیشرفته با دکتر آذرخش مکری،

      🔴 دوره ی بیخوابی و خستگی با دکتر آذرخش مکری،

      🔴 دوره ی اختلالات اضطرابی با دکتر آذرخش مکری،

      🔴 دوره ی تفسیر آزمون MMPI با دکتر حمید یعقوبی،

      🔴 دوره ی طرح واره درمانی با دکتر حسن حمید پور،

      🔴 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT، با دکتر حسن حمید پور،

      🔴 دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی،با دکتر حسن حمید پور،

      🔴 دوره ملاک های تشخیصی اختلالات روانی و درمان اختلالات اضطرابی براساس CBT، با دکتر فاطمه علیجانی